Get Adobe Flash player

drop-news

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ” | อ่านรายละเอียด | อ่าน 777 ครั้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข (พนักงานสาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ ๔ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ | อ่านรายละเอียด | อ่าน 762 ครั้ง |
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 1 รายการ | อ่านรายละเอียด | อ่าน 373 ครั้ง |
 • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการประเมินลงตำแหน่งว่าง | อ่านรายละเอียด | อ่าน 657 ครั้ง |
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดจำลองหัวกระโหลกจำนวน 60 ชุด วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง | อ่านรายละเอียด | อ่าน 350 ครั้ง
 • รายชื่อนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมดาวน์โหลดแล้ว (update-3-4-56) | อ่านรายละเอียด | อ่าน 927 ครั้ง |
 • ติดตามผลการเรียนภาคการเรียนที่ 2/2555 | อ่านรายละเอียด | อ่าน 459 ครั้ง
 • เอกสารการประเมินภาระงานรอบ เม.ย.56 | อ่านรายละเอียด | อ่าน 401 ครั้ง
 • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (เฉพาะ กยศ. เท่านั้น) | อ่านรายละเอียด | อ่าน 643 ครั้ง |
 • ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบ Teller Payment System ภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 | อ่านรายละเอียด | อ่าน 843 ครั้ง |
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งคนสวน | อ่านรายละเอียด | อ่าน 655 ครั้ง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง คนสวน | อ่านรายละเอียด | อ่าน 603 ครั้ง
 • ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง คนสวน | อ่านรายละเอียด | อ่าน 390 ครั้ง
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง คนสวน | อ่านรายละเอียด | อ่าน 602 ครั้ง

กิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทย
กิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต
โครงการอาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย
โครงการอาคันตุกะศาสตราจารย์รับเชิญด้านการวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฎิบัิติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ ผ่านระบบ CHE-QA ONLINE
โครงการอบรมเชิงปฎิบัิติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ ผ่านระบบ CHE-QA ONLINE
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบครอบครัวเสมือนระยะที่ 1
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระบบครอบครัวเสมือนระยะที่ 1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี
ผู้อำนวยการและคณะเข้าเยี่ยม คาราวะปีใหม่แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจ.ตรัง
ผู้อำนวยการและคณะเข้าเยี่ยม คาราวะปีใหม่แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจ.ตรัง
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ปีใหม่ 2556
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ปีใหม่ 2556
โครงการ วสส.ตรัง รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวาคม 2555
โครงการ วสส.ตรัง รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวาคม 2555