Get Adobe Flash player
Home

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง คนสวน

ตามประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา ตั้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบ ดังไฟล์แนบด้านล้างนี้

ไฟล์ประกอบ

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง คนสวน

ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง คนสวน จากวันที่ 16 พฤศิจกายน 2555 เป็นวันที่ 19 พฤสจิกายน 2555

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง คนสวน

ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์ประกอบ

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งงานเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จากวันที่  23 กรกฏาคม 2555 เป็น วันที่ 24 กรกฏาคม 2555

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังด้านล่างนี้

ไฟล์ประกอบ