ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)