ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิภานธิ์ นวลทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน : การพัฒนาสื่อวีติทัศน์การดูแลรักษาฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านศรีตรัง