ฐานข้อมูลออนไลน์ New CINAHL

Sirindhorn College of Public Health, Trang 

บริการนักศึกษา

การประเมินผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา

Microsoft 365
Google Workspace
Canva Edu
CU eBook Store

ระบบทะเบียนและการประมวลผล

ห้องสมุดออนไลน์ e-Book

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ระบบสอบออนไลน์

ระบบ ThaiLIS

ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ห้องเรียนออนไลน์

สวัสดิการนักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา