กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการให้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน
3. เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
4. มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
5. มีความประพฤติตี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง