โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรม

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต และอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย
วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ดูทั้งหมดบน Facebook