กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ตัวแทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 ชมรม TO BE NUMBER ONE และนักศึกษาจิตอาสา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ คำขวัญ “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี “ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง การเคหะจังหวัดตรัง และโรงเรียนวัดควนธานี

ดูทั้งหมดบน Facebook