โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรม

ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาด้านอัตลักษณ์บัณฑิตและอัตลักษณ์คุณธรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์บัณฑิต และอัตลักษณ์คุณธรรมของสถาบันพระบรมราชชนก อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รณพรหม ชุนงาม เป็นวิทยากร วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องทุ่งลานไซหัก ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ดูทั้งหมดบน Facebook