ทุนการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์