วิทยาลัยการสารารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังคณะสารารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)