วิทยาลัยการสารารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังคณะสารารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว(Green Office)