ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio (ปริญญาตรี)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio (ปริญญาตรี) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิก

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาบนเว็บไซต์ https://mytcas.com
✔️สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
✔️สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
✔️การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้มีรายชื่อ 👇