อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม