ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS)