ขอแสดงความยินดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยในการดำเนินงาน “การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022 : 1 วิทยาลัย 1 ชุมชน ในปีงบประมาณ 2565”

ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับ รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานเด่นของวิทยาลัยในการดำเนินงาน “การสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล ๒๐๒๒ : ๑ วิทยาลัย ๑ ชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ประเภท บริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะ และรางวัลการบูรณาการการดำเนินงาน สบช. โมเดลกับพันธกิจวิทยาลัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕