ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 : วันที่ 18 เมษายน 2566 – 28 เมษายน 2566