ขอแสดงความยินดี นางสาวศิริยาพร บุญศรีโรจน์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ผลงานนวัตกรรม “Development of Herbal Mosquito Repellent Lamp (HMRL)” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดงานนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ ภาษาอังกฤษ (ENG)