ขอแสดงความยินดี นางสาวอริสา คงเพชรนุ่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 ผลงานนวัตกรรม “สื่อ Breast check” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดงานนวัตกรรม ด้วยโปสเตอร์ ภาษาไทย