ขอแสดงความยินดี นางสาวซูไวบะห์ แวบีอราเฮง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน “การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะพร้าว ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดงานวิจัย ด้วยวาจาภาษาไทย (Thai)