ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอบที่ 2 Quota