เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (รอบที่ 2)หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

เว็บไซต์รับสมัคร 👉https://admission.pi.ac.th
ประกาศรับสมัคร👉https://shorturl.asia/nIXtr
ปฏิทินการรับสมัคร 👉https://shorturl.asia/UyP3J
เอกสารต่างๆ 👉https://shorturl.asia/ajMi4