สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ปี

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ให้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนางานสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ผลงาน ในการบริการสุขภาฬปฐมภูมิ และจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกแบบองค์รวม โดยเน้นการสร้างเครือช่ายและมีส่วนร่วมตามมาตรฐานวิชาชีพ บริกาสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รวมทั้งขยายโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง

จบสาขานี้ทำอะไร

โอกาสทำงานในกระทรวงสาธารณสุข และยังสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนด้านสาธารณสุข หรืออาชีพอิสระโดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และข้อกำหนดของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการควบคุมโรค นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขศึกษาอาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน หรือนักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพรวมทั้งปฏิบัติ

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่