สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
Diploma of Public Health (Pharmacy Technique)

 

ความเป็นมาที่อยากรู้จัก

สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันเดียวที่ผลิตเจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม เรียนจบภายในสองปี และจบมาทำงานในห้องยาของโรงพยาบาลทุกระดับ ทำงานร่วมกับเภสัชกร  ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตยา  ดูแลคลังยา สามารถอ่านและจัดยาตามใบสั่งยาของแพทย์ ภายใต้เภสัชกร ทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นๆในโรงพยาบาล มีหน้าที่ป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจร้านขายของชำ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชน และการผลิตสื่อสารสนเทศด้านสุขภาพที่มีความทันสมัยเข้าถึงประชาชนในชุมชน”

สาขานี้เรียนอะไร

จบสาขานี้ทำอะไร

ทำงานให้ห้องยาและคลังยาของโรงพยาบาล และทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รวมถึงการมีโอกาสเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม

รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่