ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธย “สธ พร้อมมงกุฎ

                หมายถึง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของ

วิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า  “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และ

พระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

 

 คำขวัญ  ทนุโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ 

                หมายถึง  ในหมู่มนุษย์  ผู้ประเสริฐสุด  คือคนที่ฝึกแล้ว

 สีม่วง หมายถึง  สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สีเหลือง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง