ปรัชญา-วิสัยทัศน์-อัตลักษณ์

scphtrang

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ปรัชญา

"วิทยาลัยที่เน้นชุมชน สร้างคนคุณธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ"

วิสัยทัศน์

"สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ชั้นนำของอาเซียน"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และมีศักยภาพ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับประเทศและนานาชาติและบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
3. พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน
4. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ปรัชญา

"เป็นผู้นำและต้นแบบสถาบันอุดมศึกษาในการ บูรณาการ การสร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยชุมชน เพื่อชุมชน สู่สากล แข่งขันได้และยั่งยืน"

วิสัยทัศน์

"คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ที่มุ่งสร้างกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ดีที่สุด 1 ใน 10 ของประเทศไทยใน พ.ศ.2569"

พันธกิจ

"สร้างกำลังคนด้านสาธารณสุข ผ่านกระบวนการการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ในบริบทชุมชน"

logoweb2

สถาบันพระบรมราชชนก

ปรัชญา

"ความสำเร็จที่แท้จริง มิใช่อยู่ที่การเรียนรู้เท่านั้น แต่อยู่ที่ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้น ให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"

วิสัยทัศน์

"มุ่งสร้างผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ สู่ชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

ปณิธาน

"สร้างบ้าน สร้างคน สร้างชุมชน สร้างสุข""

อัตลักษณ์บัณฑิต

"วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที"