กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Toggle Content
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ข้อกำหนดจริยธรรม
 • ประกาศอัตลักษณ์คุณธรรม
 • ประกาศนโยบายด้านหน่วยงานคุณธรรม
 • แนวทางการควบคุมกำกับและติดตามการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
 • ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)
 • ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • อัตลักษณ์คุณธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 • ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อ อบรมระยะสั้น และศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ. 2557
 • ระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพัก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๕๗
 • จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน | ประกาศวิทยาลัย
 • ระเบียบวิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นทุนการศึกษา
 • จรรยาบรรณการวิจัย + แบบพิจารณาจริยธรรม
 • จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์