ร้องเรียน

scphtrang

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • ร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึงผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
  • ร้องเรียนทางอีเมล [email protected]
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 08-1891-1918

ฟอร์มยื่นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์ และแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.