บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Dr.P.H. (Environmental Health) University of Alabama at Birmingham, USA
M.P.H. (Environmental Toxicology) University of Alabama at Birmingham, USA
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
สศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

การจัดการขยะมูลฝอย, การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาลอาหาร ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ, และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ดร.กีรติ พลเพชร

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Ph.D. (Public Health), University of Florida, USA.
Graduate Certificate (Digital Geography and GIS), University of Florida, USA
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน), วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

ระบาดวิทยา, อนามัยสิ่งแวดล้อม, การควบคุมโรคติดต่อ, ภูมิศาสตร์สาธารณสุข, Climate Change

ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาระบบสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พยงค์ เทพอักษร

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Ph.D. (Public Health), Chulalongkorn University, Thailand
M.P.H (Health and Environmental Sciences), Kyoto University, Japan
M.P.H. (Public Health), Chulalongkorn University, Thailand
M.S. (Occupational and Environmental Exposure Science), University of Washington, USA
M.P.H. (Environmental and Occupational Health), University of Washington, USA
M.P.H. (Environmental Health), Mahidol University, Thailand
B.Sc. in Pharmacy, Prince of Songkla University, Thailand

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

ระบาดวิทยา, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดร.สุทัศน์ เสียมไหม

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ด. (การวิจัยและการจัดการสุขภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ภูมิศาสตร์สาธารณสุข, อาชีวระบาดวิทยา,อาชีวเวชศาสตร์,เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การวิจัยระบบสุขภาพ,นโยบายสุขภาพ,การวิจัยประเมินผล,สาธารณสุขศาสตร์,อนามัยชุมชน,

ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ

ตำแหน่ง: เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
Ph.D. in Pharmacy (Social Research in Medicine and Health) University of Nottingham, UK
M.S. (Organizational Communication) Murray State University, USA
วท.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

CV: คลิกดูประวัติ

ดร.สาลี อินทร์เจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

อาชีวอนามัย, การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข

ดร.บุบผา รักษานาม

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Ph.D. in Public Health (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Community-Based Participatory Action Research, Community health and medicine, Health education, Environmental and Occupational Health, Health Behaviors, Problem Based Learning, Biostatistics

Dr. Elizabeth K. Hom Thepaksorn

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Ph.D. (Epidemiology), University of Washington, USA
M.P.H. (Environmental and Occupational Health), University of Washington, USA
B.Sc. (Bioengineering), University of California, Berkeley, CA, USA

หัวข้อวิจัยที่สนใจ:

Epidemiology, Environmental Health, Occupational Health, Air Pollution, Climate Change, Community Health, Environmental Justice