โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพนักสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 1