Category: ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เนื่องใน”วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566″ และเปิดงาน กิจกรรมบริการวิชาการ

อ่านต่อ »