ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566-2570

และมอบนโยบายการดำเนินงาน สถาบันพระบรมราชชนกติดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567