วสส.ตรัง เข้าร่วมและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในโครงการส่งเสริมสุขภาพปราศจากโรคภัย