ประชุมซักซ้อมความเข้าใจประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันผ่านระบบออนไลน์