ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล)