ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล)