โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ และอาจารย์วิทยา หลูโป บรรยายให้ความรู้หลักการ และแนวทางดำเนินงาน ทั้งนี้คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 28 ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องศรีตรัง อาคารทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง