พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3