ประชุมและต้อนรับคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง