รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2566
รอบที่ 1 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 
รอบที่ 2 : วันที่ 18 เมษายน 2566 – 28 เมษายน 2566

ระบบรับสมัครเรียน

สถาบันพระบรมราชชนก

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรปริญญาโท

ผลงานงานวิจัย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์ม