แนะนำวิทยาลัยฯ

แนะนำวิทยาลัยฯ

scphtrang

ประวัติวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ตามดำริของนายชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใช้พื้นที่ทุ่งลานไซหักประมาณ 96 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย ซึ่งนายแพทย์ณรงค์ ฉายากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ในขณะนั้น ได้พิจารณาพื้นที่แล้ว เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นหนองน้ำ และส่วนหนึ่งใช้ในการทำการเกษตร มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยมาก จึงสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการก่อตั้งวิทยาลัย วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2536 คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดิน 78 ไร่ 1 งาน 50.5 ตารางวา ในการก่อสร้างวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 165 ล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน ปี 2535 – 2538 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลควนธานี องค์กรภาครัฐ และเอกชนบริจาคที่ดิน และเงิน ทำถนนเข้าวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย มีดำริให้กระทรวงสาธารณสุขขอพระราชทาน พระนามาภิไธย “สิรินธร” เป็นชื่อ วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง วันที่ 11 พฤษภาคม 2535 นับเป็นวิทยาลัยการสาธารณสุขแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามวิทยาลัย

พ.ศ. 2536 เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

วันที่ 29 กันยายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์

scphtrang

พ.ศ. 2537 พระราชทาน พระนามาภิไธยย่อ “สธ”

วันที่ 7 มกราคม 2537 พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อ “สธ” เป็นสัญลักษณ์วิทยาลัย

พ.ศ. 2541 ทรงประกอบพิธีเปิดวิทยาลัย

วันที่ 17 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

พ.ศ. 2558 พระราชทานชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 พระราชทานชื่อ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 2 เมษายน 2558 อันเป็นวันมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงขอพระราชทานนามอาคารใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” และพระราชทานพระราชานุญาตให้ เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่อาคารดังกล่าว

วันที่ 29 มีนาคม 2558 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และพระราชทานพระราชประวัติ พระฉายาลักษณ์ มาจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

พ.ศ. 2558 พรรณไม้ประจำวิทยาลัย

ในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงน้อมนำพรรณไม้ สิรินธรวัลลี พรรณไม้อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย มาเป็นพรรณไม้ประจำวิทยาลัย

พ.ศ. 2558 พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์ และตราสัญลักษณ์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จัดจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนา และสวัสดิการนักศึกษา

พ.ศ. 2560 ได้รับการคัดเลือกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ ให้เป็น “อาคาร 100 ปี สธ.”

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดงาน 100 ปี
การสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2461 – 2561) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับการคัดเลือกอาคารศูนย์บริการสุขภาพ ให้เป็น “อาคาร 100 ปี สธ.”

พ.ศ. 2561 พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อโครงการ “โครงการ ทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน"

วันที่ 2 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อโครงการ “โครงการ ทำเล่น ๆ ให้เป็นงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญภาพวาด ที่วาดโดยนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประดับที่ป้ายโครงการ

พ.ศ. 2562 เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ ๑๖ มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น)เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” เเละ “โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 1 ในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นเวลา 1 ปี

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) โดยมีจำนวนนักศึกษา ในปี 2539 จำนวน 102 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 52 คนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน (ฝากเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในปีการศึกษา 2538)

พ.ศ. 2540

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 3
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่นที่ 1
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2542

พ.ศ.2542 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรร่วมผลิตกับโครงการจัดตั้งสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการร่วมผลิต 5 ปี (2542-2546) โดยให้นิสิตเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ และเรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 มีจำนวน 26 คน รุ่นที่ 2 มีจำนวน 24 คน รุ่นที่ 3 มีจำนวน 32 คน รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน และรุ่นที่ 5 จำนวน 50 คน

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตร โดยลดหน่วยกิตรวมเหลือเพียง 80 หน่วยกิต และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2545 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบ
บูรณาการโดยมีชื่อหลักสูตรดังนี้
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545
– หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตร เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550
– หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 รุ่นที่ 1
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) (โครงการสมทบ) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1